Praktische informatie

 

Schooltijden

OBS De Nienekes werkt met het ‘Vijf-gelijke-dagen-model’.
Voor groep 1 t/ 8 gelden voor maandag tot en met vrijdag de volgende schooltijden:
Van 08.45 tot 14.15 uur.
Elke ochtend hanteren we inlooptijden: de schoolbel luidt om 08.30 uur.
De kinderen (en desgewenst de ouders) mogen dan naar binnen en worden door de leerkrachten in de lokalen opgevangen. Om 08.45 uur starten de lessen en zijn alle kinderen in de klas. 

Aanvragen verlof

Uw kind en leerplicht 
Uw kind mag vanaf de leeftijd van vier jaar naar school. Schoolbezoek wordt pas een plicht wanneer hij/zij vijf jaar is. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand dat het kind vijf jaar is geworden.
Er wordt altijd verlof verleend als uw kind 4 jaar is. Conform de richtlijnen van de leerplichtwet vragen we u wel om een verlofformulier in te vullen.  
Vakantieverlof of gewichtige omstandigheden
Voor het vakantieverlof geldt dat er eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen verlof gegeven kan worden. Dit verlof dient bij de directeur van de school aangevraagd te worden.  Een aantal regels met betrekking tot het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties, waarbij zeker geen extra verlof gegeven wordt:
·        familiebezoek in het buitenland
·        vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
·        de tickets zijn al gekocht of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode
·        verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin nog vrij zijn of vanwege vakantiespreiding
·        eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
·        samen reizen met andere families of vrienden
 
Extra vakantieverlof of verlof bij gewichtige omstandigheden (zie aanvraag verlofformulier) moet schriftelijk aangevraagd worden. U kunt dit aanvraagformulier verlof hier downloaden of bij de directeur opvragen (6 weken voorafgaand aan het verzoek voor verlof).
Indien er vragen zijn die wat complexer zijn dan kan er altijd advies gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar voor de Gemeente Cuijk is Helen Reuvers. 
 

Ouderraad

Wellicht al bekend, maar de ouderraad is er met name om sfeer verhogende activiteiten te organiseren op de basisschool van uw en onze kinderen. De ouderraad bestaat uit ca. 10 tot 12 ouders en 2 leden van het team (leerkrachten).
De activiteiten voeren wij samen met het gehele team van de Nienekes en met steun van welwillende ouders uit. Het doel van deze activiteiten is om een prettige beleving te creëren op en rond school.
Ook doet de ouderraad een voorstel voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en draagt zorg voor het innen hiervan.
Dat even over de formele kant, maar wat doen wij eigenlijk in de praktijk? De Kerstviering is één van die momenten waarop de ouderraad volop in touw is.
Andere momenten zijn bijvoorbeeld de sportdag, Sinterklaas, Carnaval, het schoolfeest of de schoolreis, enz. De taken worden aan het begin van het schooljaar verdeeld en de commissies gaan dan aan de slag.
De persoonlijke ervaringen: De sfeer binnen de ouderraad is als ‘gezellig constructief’ te omschrijven.
De momenten waarop school wordt versierd en overige activiteiten verlopen in een prima sfeer, met hulp van andere ouders die komen helpen (waarvoor heel hartelijk dank!).
Er wordt elk kwartaal efficiënt vergaderd met voor wie wil, een informele afsluiting. Deze vergadering vinden plaats bij één van de ouderraadsleden thuis. De leden bespreken samen hoe zij bepaalde activiteiten zullen ‘aanvliegen’.
Er komen verrassende invalshoeken ter sprake, leuk en inspirerend.
De ouderraad is er vooral om op onze basisschool het gevoel van welzijn van onze kinderen en hun ouders te verhogen. Als je kunt, help ons dan met raad en daad.
 

Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland is verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te
hebben. De MR is het best te vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. De MR houdt zich vooral bezig met zaken op bestuurlijk vlak. De bevoegdheden van de MR (advies of instemming) zijn in een MR-reglement vastgelegd. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze argumenten wegen
zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Zo kan de MR bijvoorbeeld adviseren over een fusie met een andere school of over de vakantieregeling. Voor sommige beslissingen is de instemming van de MR nodig. Enkele voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn:
het vaststellen van de schoolgids, het schoolplan en het formatieplan.
Door actief te zijn in de MR kunnen de ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Op De Nienekes bestaat de MR uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Allen hebben voor 4 jaar zitting, daarna kan men zich weer herkiesbaar stellen. Ook is de MR voor ouders een geschikte plek om eventuele vragen of problemen aan te kaarten.
Via de notulen van de MR wordt u via de website www.nienekes.nl op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de MR.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, schroom niet om contact op te nemen met een van de leden of via de mail: mr.nienekes@stichting-invitare.nl .

Namens de ouders:
  • Simone van Daal-Thelosen 
  • Mariana Schiks-Seuntiëns
  • Rianne Engels (voorzitter)
  • Mark Groffen
 
Namens het personeel:
  • Kim van Avezaath 
  • Vera Barten 
  • Jerry Geraets  
  • Petra Peters
 


Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens de vergaderingen. Deze zijn altijd openbaar en staan gepland op de jaarkalender.

Notulen MR
Klik op de datum om de notulen van de MR te kunnen zien:

  25-01-2024
  14-11-2023
  03-07-2023
  30-05-2023
  11-04-2023
  13-02-2023
  19-12-2022
  17-11-2022
  11-10-2022De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Onze school maakt deel uit van de stichting Invitare. Onderdeel van deze stichting is de Gemmenschappelijke medezeggenschapsraad, kortweg de GMR. De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschools beleid. De GMR komt ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar. Elk van de 9 bij de stichting aangesloten scholen, levert 2 leden aan de GMR. Voor onze school is dat Jerry Geraets namens het personeel en Simone van Daal-Thelosen namens de ouders.

De verkeerswerkgroep
De verkeerswerkgroep bestaat uit twee enthousiaste teamleden en vijf enthousiaste ouders.
De teamleden en ouders hebben drie keer per jaar overleg over de verkeersveiligheid van onze leerlingen.
Er worden diverse educatieve activiteiten georganiseerd.

De leerkrachten vertegenwoordigen de school tijdens het BVL-overleg met de gemeente.

De verkeerswerkgroep voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit:

Teamleden: Bas Janssen, Dave Selten

Ouders:
Lonneke Vermeulen
Erik van Boekel
Anneke van Vught

De verantwoording van de ouders wisselt per activiteit en beschikbaarheid.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de verkeersveiligheid van onze school spreek gerust één van de ouders of leerkrachten aan.

 

Schoolgids

De schoolgids van 2023-2024 kunt u hier downloaden.