Waar staan we voor

Onze visie


Waar staan wij voor?
Wij staan voor een veilig en sociaal schoolklimaat waarbij we de verbinding zoeken met kinderen en ouders en andere betrokkenen in een open communicatie.
We bouwen aan een stevige basis  waarin veiligheid, respect, betrokkenheid, structuur, zelfverantwoordelijkheid en samen leren belangrijke waarden zijn.
Wij geloven erin door een veilige en rustige leeromgeving te creëren de kinderen een vertrouwde plek te geven. We hebben oog voor de kinderen en voor elkaar en we houden rekening met elkaar. Het welbevinden van de kinderen gaat ons ter harte en we creëren voorwaarden voor een veilige omgeving door samen afspraken en regels met elkaar te maken en deze na te leven. 
Op De Nienekes staat het kind in zijn totaliteit centraal waarbij zowel het welbevinden van het kind als van het kind in de groep een belangrijke plaats inneemt.
Respectvol met elkaar omgaan is een andere belangrijke waarde. Dit laten we zien in gedrag en taalgebruik, staan model en geven het goede voorbeeld én we verwachten dit ook van kinderen en ouders.
Wat zijn dan die goede voorbeelden? We luisteren naar elkaar en hebben échte aandacht voor elkaar, we accepteren verschillen, we komen op en zorgen voor elkaar.

Waar gaan wij voor?
Sámen gaan we ervoor; de leerkracht is de meest belangrijke factor voor het succes en de groei van de kinderen.  Het team van De Nienekes is bezig met de kern van het onderwijs en de groei ervan, waarbij we het onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften van de kinderen. 
We gaan voor bewust pedagogisch handelen waarbij interventies plaatsvinden en strategieën gekozen worden waardoor voorwaarden voor zelfvertrouwen en competentiegevoel gecreëerd worden. 
We vergroten de betrokkenheid door een open sfeer te creëren, motivatie te stimuleren, initiatieven van de kinderen over te nemen, uitdagende leerstof te bieden en de ontwikkeling inzichtelijk te maken. We gaan uit van succeservaringen en positieve feedback. We hebben vertrouwen in de kinderen en zij krijgen de ruimte om ook zelf keuzes te maken waarbij ze hun eigenheid mogen behouden. 
We nemen de kinderen mee in processen rondom zelfverantwoordelijk leren: plezier in het leren vergroot de motivatie. Daarom maken we de kinderen eigenaar van het leerproces, leren we hen het zelf te doen. We gaan met de kinderen het gesprek aan en door middel van feedback en de kinderen te leren te reflecteren op zichzelf én halen zij het beste uit henzelf.
Door te sturen op bovenstaande goede onderwijswaarden kijken we naar de onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen en groepen. Het proces van het leren en het zich eigen maken van vaardigheden laten we zwaarder wegen dan het eindproduct.
Leerkrachten weten wat nodig is om te kunnen leren. Met behulp van programma’s als Kwink (sociaal-emotioneel leren) en Kids Skills worden bewuste interventies ingezet met betrekking tot het sociaal emotioneel leren en wordt dit vertaald in een pedagogisch groepsplan.
Ten aanzien van het didactisch handelen passen we de expliciete directe instructie (EDI) toe en aan de hand van de methode gebonden toetsen bepalen we de interventies. Door binnen bouwen of werkgroepen te overleggen, voor te bereiden en te evalueren maar ook door bij elkaar in de groepen te kijken, wordt de know how van het team vergroot.
De onderwijsontwikkelingen en de strategieën (hoe gaan we dit doen) worden concreet tijdens studiedagen met elkaar voorbereid en op elkaar afgestemd. Voorbeelden hiervan zijn het EDI-model, de executieve functies, de persoonlijke actieplannen, het cyclisch handelen en het borgen van de jaarplannen.
 
Schoolplan
Hier kunt u het schoolplan 2020-2024 bekijken. 

Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling
Hier kunt u de oudertevredenheidspeiling van onze school bekijken. 
Hier kunt u de leerlingtevredenheidspeiling van onze school bekijken. 

Wie zijn wij
 
Marijke van der Venne
Directeur
 
Petra Peters
Intern Begeleider
 
Saskia Rikken-Peperkamp
Intern Begeleider
 
Willeke Arts
Onderwijsassistent
 
Johan Kuppen
Conciërge
 
Thijs Lamers
Conciërge
 
Sandra van de Ven
Leerkracht groep 1-2A + 3
 
Wendy Janssen
Leerkracht groep 1-2A
 
Kim Avezaath
Leerkracht groep 1-2B
 
Marlou van Eijden
Leerkracht groep 1-2B
 

Sterre Florie
Leerkracht groep 1-2C
 

Elo Andringa
Groep 3
 
Jeanny Joosten
Leerkracht groep 4A + 4B
 
Vera Barten
Groep 4A
 
Jerry Geraets
Leerkracht groep 4B
 
Chantal de  Bruin
Leerkracht groep 5
 
Bas Janssen
Leerkracht groep 6
 
Priska van der Heijden
Leerkracht groep 7A
 
Sanne Osté
Leerkracht groep 7A
 
Bea Keijzers
Leerkracht groep 7B
 
   
Martijn Derksen
Leerkracht groep 8
 
Dave Selten
Leerkracht groep 5+6+7+8